الصاق تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی نوعی فیلر یا حجم دهنده طبیعی است، در واقع نوعی پیوند چربی است که از بدن خود فرد گرفته می شود.

درباره drhaghighat2

Call Now Button