الصاق تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی نوعی فیلر یا حجم دهنده طبیعی است، در واقع نوعی پیوند چربی است که از بدن خود فرد گرفته می شود. در عمل تزریق چربی ، چربی مورد نیاز از نواحی بدن

درباره drhaghighat2

Call Now Button